Ayuntamiento de Lerín

Obras públicas, urbanismo e infraestructurasLan publikoak, hirigintza eta azpiegiturak

  • Información sobre obras en ejecución: objetivo, responsable municipal, contratista, importe, periodo de ejecución).
  • Información semestral sobre las obras de infraestructuras realizadas, aprobadas y pendientes de ejecución.
  • Inversión en infraestructuras por habitante.
  • Proporción de ingresos del Urbanismo: Ingresos derivados del urbanismo/Ingresos totales.

  • Gauzatzen ari diren obren gaineko informazioa: helburua, udal arduraduna, kontratista, zenbatekoa, gauzatze epea.
  • Seihilekoan behingo informazioa egindako, onetsitako nahiz gauzatzeko dauden azpiegitura-lanen gainean.
  • Inbertsioa azpiegituretan biztanleko.
  • Hirigintzako diru-sarreren proportzioa: hirigintzatik eratorritako diru-sarrerak/Diru-sarrera guztiak.

Volver arriba